Obec Zvánovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

OBEC ZVÁNOVICE

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Adresa:
Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65 Ondřejov

Tel./fax: 323 649 220
Mobil starosta: 732 358 631
E-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30

Pokladní,Czech POINT:
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

9120201/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00241075

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ zatím nebylo zadáno

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete podat osobně nebo písemně na adrese OÚ Zvánovice.

Adresa:
Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65 Ondřejov


Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Písemně na adresu OÚ Zvánovice
Osobně na OÚ Zvánovice v úředních hodinách

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Zvánovicese podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy(např. zákon č 71/1967 Sb o správním řízení.
Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které konkrétně stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

1. Náklady na pořízení kopií
• za pořízení jednostranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 - 2 Kč
• za pořízení oboustranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 4 Kč
• za pořízení barevné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 10 Kč
• za tisk velkých ploch (obrázků) A4 – 30 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
• náklady se stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli
• náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na rozsáhlé vyhledání informací
• pokud je poskytnutí informace spojeno s rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu rozsáhlého vyhledávání - 120 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů
• úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
• pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.


Ve Zvánovicích dne 25.6.201416. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)
Místní lidová knihovna http://www.obeczvanovice.cz/knihovna/
Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace http://mszvanovice.webnode.cz/