Obec Čepřovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Čepřovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Obecní úřad Čepřovice
38756 Čepřovice 58
tel:383388054
mob: 606630489, 724181045
email:obec.ceprovice@seznam.cz
www. ceprovice.w1.cz
úřední hodiny: pondělí-18,00-20,00 (zimní čas)
19,00-21,00 (letní čas)
Identifikátor datové schránky: mzsam8q

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

KB. č.ú. 9425-291/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00228702

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

neplátci

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Obecní úřad Čepřovice
38756 Čepřovice 58
tel:383388054
mob: 606630489, 724181045
email:ou.ceprovice@guick.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obecní úřad Čepřovice
38756 Čepřovice 58
poštou, emailem, nebo v úředních hodinách.
Elektronické nosiče: CD, DVD,flasch disk.
Formáty: Word, Exel, Adobe Reader, obrázky jpg.
V případě, že zpráva bude obsahovat vir, nebo nepůjde přečíst bude vrácena zpět.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

11.1 Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a to za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce.
11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněná ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu,lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
11.3 Soudní přezkoumání.
Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění,žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník zatím nebyl vydán,obec poskytuje informace zdarma.

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Mateřská škola Čepřovice, 38756 Čepřovice 56
IČO: 7000806
řed.Ilona Louženská
tel.383388020