Obec Zvánovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

OBEC ZVÁNOVICE

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Adresa:
Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65 Ondřejov

Tel.: 773 524 418
Mobil starosta: 732 358 631
E-mail: info@obeczvanovice.cz
Datová schránka: c2jakzm

Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30

Pokladní,Czech POINT:
Úterý 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 19.00

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

9120201/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00241075

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ zatím nebylo zadáno

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete podat osobně nebo písemně na adrese OÚ Zvánovice.

Adresa:
Růžové nám. 158
Zvánovice
251 65 Ondřejov


Úřední hodiny:
Starosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 17.30 - 19.30

Místostarosta:
Pondělí 17.30 - 19.30
Středa 17.30 - 19.30

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Písemně na adresu OÚ Zvánovice
Osobně na OÚ Zvánovice v úředních hodinách

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Zvánovicese podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy(např. zákon č 71/1967 Sb o správním řízení.
Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které konkrétně stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

1. Náklady na pořízení kopií
• za pořízení jednostranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 - 2 Kč
• za pořízení oboustranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 4 Kč
• za pořízení barevné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 10 Kč
• za tisk velkých ploch (obrázků) A4 – 30 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
• náklady se stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli
• náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na rozsáhlé vyhledání informací
• pokud je poskytnutí informace spojeno s rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu rozsáhlého vyhledávání - 120 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů
• úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
• pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.


Ve Zvánovicích dne 25.6.201416. Licenční smlouvy

Obsah zatím nebyl zadán

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"