Obec Osové

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Osové

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění jako základní územní samosprávné společenství občanů

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Adresa:
Obecní úřad Osové, Osové 14, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 380
fax: není
e-mail: osove@osove.cz
ID datové schránky: yhaa8ra
Úřední hodiny: Pondělí 17.00 – 19.00
V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě
úřadu se starostou obce Bohuslavem Ludvíkem na tel. 602 720 481.
Adresa internetové stránky: www.uredni-deska.info

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

1621791399/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00842532

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

DIČ zatím nebylo zadáno

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou
na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Adresa:
Obecní úřad Osové, Osové 14, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 380
e-mail: osove@osove.cz
Pátek 17.00 – 19.00
V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 602 720 481.
ID datové schránky: yhaa8ra

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a
to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně,
na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Zákony
• 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel)
• 320/2001 Sb., o finanční kontrole
• 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
• 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
• 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.
• další informace viz Stránky obce.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník zatím nebyl zadán

16. Licenční smlouvy

Obsah zatím nebyl zadán

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"