Obec Dlažkovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Dlažkovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Důvod a způsob založení povinného subjektu - Obce Dlažkovice
V ustanovení §1 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb. je uvedeno:
"(1)" Obcemi podle tohoto zákona jsou
a) územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti tohoto zákona,
Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost
· V ustanovení § 4 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
(1) Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem."
· V ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
"Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost")."
· V ustanovení § 14 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
(1) Do samostatné působnosti obce patří zejména:
a. schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
b. hospodaření s majetkem obce
c. poskytování a přijímání darů
d. sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
e. zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
f. zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
g. rozhodování a účasti obcí společenstvech a v nadacích,
h. stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona,
i. vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
j. rozhodování o vyhlášení místního referenta a realizace jeho výsledků,
k. uzavírání dohod o změně hranic obce,
l. volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
m. rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
n. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
o. místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
p. správa a údržba a provozování zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů, jsou-li ve vlastnictví obce,
q. čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
r. ukládání sankcí podle tohoto zákona,
s. udělování čestného občanství,
t. udělování cen obce.
(2) Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
· V ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. je uvedeno:
"Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesení působnost")".
· V ustanovení § 58 odst. 6 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění zákona č. 302/192 Sb., je mj. uvedeno:
"Všechny listiny, které jsou vyhotovovány orgány obce a týkají se otázek samostatné působnosti obce, se v záhlaví označují uvedením slovem "Obec" a názvem obce: …. Všechna písemná opatření starosty, zástupců starosty, obecní rady a jejich orgánů v otázkách přeneseně působnosti se v záhlaví označují "Obecní úřad" s uvedením názvu obce."
Vznik obce je prvotně upraven v ústavním zákoně České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kdy je v článku 99 mj. uvedeno:
"Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samostatnými celky,…"

Zastupitelstvo obce:

Stanislav Douša, Miroslava Bendová, Miloš Hnilica, Luboš Týce, Tomáš Douša, Marcela Suchomelová,
Martin Rulf
3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Obec Dlažkovice
Dlažkovice 62
410 02 Lovosice

416594643
obecniurad.dlazkovice@tiscali.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

17825471/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00263508

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00263508

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Obec Dlažkovice
Dlažkovice 62
410 02 Lovosice

416594643
obecniurad.dlazkovice@tiscali.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

POSTUP orgánů obce a pracovníků obecního úřadu při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelem o poskytnutí informace je každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na trvalé bydliště či státní příslušnost.
Orgány obce i pracovníci obecního úřadu jsou povinni poskytnout každou informaci související s jejich činností nebo činností obce nebo úřadu odkázat tazatele na tisk, kterým byla informace již zveřejněna.
Pracovník může odmítnout podat informace, které patří do kategorie utajovaných skutečností, ochrany osobnosti a soukromí, obchodního tajemství, ochrany důvěrností majetkových poměrů nebo které se vztahují výlučně k vnitřním předpisům obecního úřadu.
Dále pracovník neposkytne informace, které získal od osob, kterým zákon neukládá informace poskytnout, tj. od nestátních organizací, pokud tyto s tím nevysloví souhlas, a dále informace, které jsou zveřejňovány na základě zvláštního zákona (např. statistické údaje, informace ČNB, apod.), informace, jimiž by byla porušena autorská práva. Informace, jejichž poskytování je upraveno jinými právními předpisy, jsou poskytovány podle k nim se vztahujících předpisů (např. zákon o živnostenských úřadech, zákon o státní správě ochrany ovzduší, o České obchodní inspekce, atd.) - viz § zák.č. 106/1999.
Žádost lze podat ústně nebo písemně. Pokud na ústně podanou žádost nemůže být informace bezprostředně ústně zodpovězena nebo žadatel nepovažuje rozsah odpovědi za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádost musí být podána do podatelny obecního úřadu, kde musí být zaevidována v evidenci došlé pošty se zřetelným označením . Žádosti o informace zaslané poštou budou označeny stejně. Za datum podání se považuje datum vyznačené na přijímacím razítku podatelny.
Žádost je předána k vyřízení příslušnému pracovníkovi, který ji vyřídí nejpozději do 30 dnů, od 1.1. 2001 do 22 dnů a od 1.1.2002 do 15 dnů od podání. Pokud jsou ke zpracování odpovědi nutné další informace od jiného příslušného orgánu státní správy, je tento orgán na základě žádosti obce povinen tyto informace poskytnut. Pracovník musí o této skutečnosti informovat s tím, že lhůta pro odpověď nemůže být z tohoto důvodu dodržena . Lhůtu pro poskytování informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Závažné důvody jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 14 odst. 5 zákona takto:
· vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
· vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
· konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Pokud se při posouzení písemné žádosti zjistí, že nesplňuje obecné náležitosti pro právní úkon nebo není srozumitelná, musí žadatel vyzván ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti o její doplnění. Neučiní-li tak do 30 dnů, obce nebo obecní úřad žádost odmítne. V případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží o této skutečnosti bude informovat tazatele do 3 dnů.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, sdělí obecní úřad tazateli nejpozději do 7 dnů, kde lze informace vyhledat a získat.
Pokud pracovník obecního úřadu odmítne informaci ze zákonných důvodů vydat, byť i jen z části, musí o tomto vydat rozhodnutí, které se doručuje jako každé správní rozhodnutí do vlastních rukou tazatele. Pokud nebyly informace poskytnuty a rozhodnutí nebylo vydáno, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření informace.
Proti rozhodnutí s lze odvolat do 15 dnů od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti u obecního úřadu. O odvolání, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje obecní rada. Ve věcech přenesené působnosti obce, tj. výkonu státní správy rozhoduje o odvolání příslušný referát Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.


11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně na podatelně obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit tak podáním, které dle obsahu projedná starosta nebo příslušné komise obecního úřadu.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise, které bylo učiněno ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření starosty nebo obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutí odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník zatím nebyl zadán

16. Licenční smlouvy

Obsah zatím nebyl zadán

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"