Obec Jihlávka

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Jihlávka

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Organizační struktura zatím nebyla zadána

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Obec Jihlávka
Jihlávka č. 134
588 51 Batelov
tel. 567 374 162¨
fax. 567 374 162
mob. 603 178 541
mail starosta.jihlavka@seznam.cz
obec.jihlavka@seznam.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

6022-681/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00286028

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00286028

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Obec Jihlávka
Jihlávka č. 134
588 51 Batelov
tel. 567 374 162¨
fax. 567 374 162
mob. 603 178 541
mail starosta.jihlavka@seznam.cz
obec.jihlavka@seznam.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obecní úřad Jihlávka
Jihlávka č. 134
588 51 Batelov
středa 13,00 - 16,00
pátek 13,00 - 16,00

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí OÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti rada města. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Jihlávka ZO 05/03/2009


Sazebník úhrad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Jihlávka schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací a dalších činností zajišťovaných obcí Jihlávka.
Celková cena nákladů za poskytování informací je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Prodej pohlednic obce 3,- Kč
Kopírování jednostranné – černobílá kopie A4 3,- Kč
Kopírování oboustranné – černobílá kopie A4 5,- Kč
Hlášení rozhlasem v úředních hodinách 20,- Kč
Hlášení rozhlasem mimo úřední hodiny 50,- Kč
Hlášení rozhlasem pro zdravotnictví zdarma
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 300,- Kč/hod

Platnost sazebníku do odvolání, změny výše sazeb po schválení zastupitelstvem obce.


V Jihlávce dne 3. dubna 2009MVDr. Jiří Košina
starosta obce

16. Licenční smlouvy

Obsah zatím nebyl zadán

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"